skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Ervaren begeleiders
Lid LVSi
Algemene voorwaarden

Dit document verstaat onder:
Cliënt: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie HiH een Overeenkomst sluit in het kader van de diensten die door HiH worden geleverd.
Gedragscode: De voorwaarden die HiH stelt aan het gedrag van Cliënt/Scholier om gebruik te maken van het huiswerkbegeleidingsabonnement.
Huiswerkbegeleidingsabonnement/abonnement: Huiswerkbegeleiding/bijles.
HiH: Huiswerkinstituut Hoorn v.o.f., gevestigd te Hoorn.
Opzegdatum: De datum waarop de schriftelijke of elektronische opzegging van de Overeenkomst HiH bereikt.
Overeenkomst: Elke overeenkomst die mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand komt tussen HiH en Cliënt met betrekking tot de levering van diensten door HiH.
Tarieven: De op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst volgens de Tarieven geldende dan wel in bijzondere afspraken overeengekomen prijzen voor met Cliënt overeengekomen diensten.
Scholier: Elke natuurlijke persoon die wordt ingeschreven om de diensten van HiH af te nemen (waarbij aangemerkt zij dat Scholier en Cliënt ook één en dezelfde kunnen zijn).

Algemeen:
1. HiH verplicht zich tot met naar redelijkheid te verwachten inzet de afgenomen diensten naar behoren en binnen de overeengekomen termijn te leveren.
2. Het succes van de door HiH geleverde diensten is afhankelijk van de medewerking en/of capaciteiten van Cliënt/Scholier. Dientengevolge kan HiH voor tegenvallende resultaten niet aansprakelijk worden gesteld.
3. De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan door Cliënt uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, gerekend vanaf de Opzegdatum.
4. HiH is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek van Scholier aan HiH.
5. Cliënt/Scholier kan bij aanhoudend storend en/of noncoöperatief gedrag worden geschorst. Het abonnement loopt dan door tot het eind van de maand.
6. HiH is op de volgende officiële feestdagen gesloten: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede paasdag, Bevrijdingsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag.

Gedragscode:
7. Cliënt/Scholier verplicht zich bij bezoek aan HiH tot de algemeen geldende beleefdheidsnormen en correct gedrag. Het gebruik van drugs en/of alcohol, het bezigen van grof taalgebruik en/of het onheus bejegenen van begeleiders en/of overige cliënten kan leiden tot schorsing zoals bepaald onder artikel 5.
8. Cliënt verplicht zich tot het verstrekken van correcte gegevens en tijdig doorgeven van wijzigingen daarin ten behoeve van facturering en contact.

Tarieven en facturering:
9. Cliënt is aan HiH de tarieven verschuldigd zoals geldend ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst.
10. HiH houdt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, maar moet Cliënt hiervan ten minste een maand van tevoren schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.
11. De factuur wordt aan het begin van de maand naar Cliënt verzonden en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
12. De gefactureerde bedragen zijn in principe per maand, waarbij rekening is gehouden met het feit dat niet elke maand evenveel werkdagen telt. Niettemin is het gefactureerde bedrag elke maand gelijk, met uitzondering van de maanden waarin HiH gedurende één of meer weken is gesloten. Dit zal grotendeels overeenkomen met de schoolvakanties die langer duren dan één week. Is zulks het geval, dan zal per week dat HiH is gesloten 22% in mindering worden gebracht op het maandbedrag.
13. Wanneer Scholier door schoolactiviteiten of anderszins, behoudens ziekte, twee of meer weken geen gebruik kan maken van het huiswerkbegeleidingsabonnement brengt HiH dat aantal weken minus één week in mindering op de factuur.
14. Wanneer Scholier langer dan drie opeenvolgende dagen dat Scholier op HiH wordt verwacht wegens ziekte geen gebruik kan maken van het huiswerkbegeleidingsabonnement brengt HiH de daaropvolgende dagen dat Scholier afwezig is niet in rekening, mits deze ziekte aannemelijk gemaakt kan worden door een verklaring van de huisarts.
15. Tijdens vakanties, behoudens de zomervakantie, loopt het huiswerkbegeleidingsabonnement door. HiH behoudt zich echter het recht voor in een vakantie de poort te sluiten. In dat geval zullen de kosten van het abonnement in de periode dat HiH is gesloten in verhouding aan Cliënt in mindering worden gebracht. Zonder tegenbericht loopt het abonnement door tot de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde datum van het begin van de zomervakantie. Examenkandidaten vormen hierop een uitzondering;
met hen wordt in overleg de laatste dag vastgesteld.
16. HiH behoudt zich het recht voor om de laatste vrijdagen voor vakanties de poort gesloten te
houden zonder de plicht dit naar rato te compenseren.
17. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen komen alle administratie- en incassokosten voor rekening van Cliënt; tevens is Cliënt aan HiH de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) verschuldigd.
18. Bezwaren tegen de gefactureerde bedragen dienen binnen één week na de factuurdatum aan HiH te worden gecommuniceerd.

Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
drs R. Schaap: 06 – 207 913 17
G.F.R. Schaap: 06 – 345 903 09

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top